Privacy statement

Beste bezoeker,

Tommies (“Tommies” of “wij”) hecht veel waarde aan de bescherming van jouw privacy en het vertrouwen van onze bezoekers en klanten. Voordat je van onze website(s) kennis neemt of gebruik maakt van onze producten en diensten verzoeken wij je om ons privacybeleid (“Privacybeleid”) aandachtig door te nemen.

1. Algemeen

Dit Privacybeleid geldt voor de Nederlandse ondernemingen van Tommies en is alleen bestemd voor personen die zich in Nederland bevinden, partijen die een overeenkomst met Tommies aangaan of een van onze websites bezoeken. In dit Privacybeleid wordt beschreven hoe wij omgaan met de persoonsgegevens die je kunt verschaffen of genereert tijdens het bezoeken van onze website(s) en bij gebruikmaking van onze producten en diensten. Met persoonsgegevens bedoelen wij alle gegevens die je als persoon identificeren. Tommies verzamelt enkel en alleen persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”). Het volgende is van toepassing op alle persoonsgegevens die Tommies verzamelt door middel van haar website www.tommies.nl, bijvoorbeeld door het invullen van het contactformulier.

Ten aanzien van alle persoonsgegevens die Tommies door middel van haar website www.tommies.nl verzamelt, is Tommies de verwerkingsverantwoordelijke. De contactgegevens van Tommies zijn als volgt:
Tommies
Middel Broekweg 130
2675 KJ Honselersdijk
0174 61 25 20
info@tommies.nl

2. Verwerkingsdoeleinden

Dit Privacybeleid heeft onder meer de functie om je te informeren over waar wij je persoonsgegevens voor gebruiken. Indien je onze website bezoekt, zullen wij automatisch bepaalde informatie verzamelen die mogelijk persoonsgegevens bevat, waaronder begrepen:

a) Het gebruiken van gegevens voor de technische werking van de website. Het gaat om gegevens die je bij het bezoeken (vrijwillig) verstrekt zoals IP-adres, gebruikt apparaat, type browser en besturingssysteem. Wij bewaren deze gegevens voor de duur van het bezoek en verkopen deze niet aan derden.

b) Het verzamelen van gegevens om de duur, omvang en frequentie van jouw bezoek te analyseren. De resultaten van de analyse gebruiken wij voor het verbeteren van de technische werking, het gebruiksgemak en de aantrekkelijkheid van deze website. Verzamelde gegevens houden wij zo veel mogelijk gescheiden van andere gegevens en voor zoverre mogelijk anoniem.

c) Het onderzoeken van jouw wensen, het gedrag en voorkeuren (naast alle andere tevreden gebruikers en bezoekers) ten aanzien van onze producten. Dit doen wij met name via speciale acties en sociale media en in zeer beperkte mate via de website. Deze informatie verkopen wij niet aan derden. Ook deze gegevens houden wij zo veel mogelijk gescheiden van andere gegevens en voor zoverre mogelijk anoniem. Wij houden bijvoorbeeld bij of je wel of geen nieuwsbrief van Tommies wenst te ontvangen.

d) Het onderzoeken van de effectiviteit van gevoerde (online) media campagnes. De resultaten van de analyse gebruiken wij voor het vergroten van onze binding met jou en het zoeken en bereiken van mensen die interesse hebben in onze producten. Bij dit onderzoek richten wij ons op groepen consumenten, niet op individuele gebruikers. Tommies onderzoekt bijvoorbeeld niet “het gedrag van mevrouw A. de Vries”, maar het gedrag van een groep, bijvoorbeeld de respons van “zorgzame duizendpoten (vrouwen met een gemiddelde leeftijd van 36 jaar)”, op een door Tommies gevoerde campagne via diverse kanalen. Wel kunnen we groepen gebruikers, waar je deel van zou kunnen maken, gericht benaderen met informatie over producten, mits jij hier mee hebt ingestemd. Deze informatie verkopen wij niet aan derden.

e) Het overdragen van jouw gegevens aan overheidsinstanties en derden. Tommies doet dit niet “zomaar”. Aan het verzoek persoonsgegevens te verstrekken moet een gerechtelijk bevel, wettelijke of contractuele verplichting ten grondslag liggen. Indien dit voor ons redelijkerwijs mogelijk is, kunnen wij besluiten om je hiervan op de hoogte te brengen. Zie voor meer informatie ook artikel 4 van dit Privacybeleid.

Wanneer je ongerust bent over de manier waarop wij persoonsgegevens verwerken gaat Tommies graag het gesprek met je aan om deze ongerustheid weg te nemen. In dit Privacybeleid geven wij dan ook diverse manieren aan om met ons in gesprek te kunnen komen.

3. Rechtsgronden voor verwerking

Wij verwerken jouw persoonsgegevens alleen op basis van de volgende rechtsgronden: (i) de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst met jou, of om op jouw verzoek om maatregelen te nemen voor het sluiten van een overeenkomst, (ii) de verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op Tommies rust en/of (ii) de verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de rechtvaardigde belangen van Tommies, wanneer deze belangen zwaarder wegen dan jouw grondrechten en de fundamentele vrijheden. De gerechtvaardigde belangen die Tommies in dit kader behartigt zijn het verbeteren van de prestaties, de toegankelijkheid en de inhoud van haar website en het verbeteren van haar dienstverlening.

4. Categorieën van ontvangers

Wij hebben het uitgangspunt om verzamelde gegevens voor beperkte duur te bewaren en met niemand te delen, tenzij hier naar onze mening een goede reden voor is. Tommies schakelt soms bij de uitvoering van haar gegevensbewerking, marketing en technische werkzaamheden en andere bedrijfsactiviteiten, derde partijen (of derden) in. Voor zover deze derden bij het uitvoeren van de betreffende diensten en bedrijfsactiviteiten toegang hebben tot jouw persoonsgegevens, heeft Tommies technische en organisatorische maatregelen getroffen om te verzekeren dat er zorgvuldig met je persoonsgegevens wordt omgesprongen.
Alleen wanneer Tommies op grond van een gerechtelijk bevel of wettelijke verplichting wordt gedwongen om persoonsgegevens te verstrekken aan derden, zoals overheidsinstanties, geeft zij hieraan gehoor. Je persoonsgegevens kunnen in kader van dit artikel 10 ook worden doorgegeven naar ontvangers in landen buiten Europees grondgebied. Tommies zal in dergelijke gevallen passende maatregelen nemen die redelijkerwijs nodig zijn om te waarborgen dat je gegevens zo goed mogelijk worden beschermd, zoals toepassing van de Standard Contractual Clauses. Een kopie van deze Standard Contractual Clauses kunnen worden opgevraagd bij info@tommies.nl.

5. Bewaartermijn

Tommies bewaart en verwerkt jouw persoonsgegevens alleen zo lang als noodzakelijk is voor het doel waarvoor deze zijn verzameld, zoals bijvoorbeeld voor de uitvoering van de overeenkomst met jou, tenzij Tommies een wettelijk recht of verplichting heeft de gegevens langer te bewaren, of de gegevens nodig zijn om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te onderbouwen.

6. Rechten van betrokkene

Om de kwaliteit van onze dienstverlening zo hoog mogelijk te houden is het voor Tommies belangrijk dat de gegevens waarover wij beschikken, actueel juist en volledig zijn. Daarom mag je ons op elk moment inzage vragen in de persoonsgegevens die wij over je verzamelen en vragen of wij deze aanpassen als er iets verandert in je situatie. Verder heb je op grond van de AVG de volgende rechten met betrekking tot de verwerking van jouw persoonsgegevens door Tommies:

  • Het recht op inzage in jouw persoonsgegevens. Hiermee kunt je een kopie krijgen van de persoonsgegevens die we over jou houden en controleren of we die rechtmatig verwerken.
  • Het recht op rectificatie, wissing of aanvulling van jouw persoonsgegevens. Hiermee kunt je onvolledige of onjuiste informatie laten rectificeren of aan laten vullen.
  • Het recht op gegevensoverdraagbaarheid (het recht om de door jouw verstrekte persoonsgegevens te verkrijgen in een machine-leesbare vorm) voor zover deze verstrekking relevant in het kader van jouw relatie met Tommies.
  • Het recht op verwijdering van jouw persoonsgegevens. Je kunt ons vragen jouw persoonsgegevens te wissen of te verwijderen als er geen goede reden is voor ons om door te gaan met verwerking. Je hebt ook het recht om ons te vragen persoonsgegevens te wissen of te verwijderen als je jouw recht om bezwaar te maken tegen verwerking (zie hierna) hebt uitgeoefend.
  • Het recht op beperkte verwerking van jouw persoonsgegevens. Je kunt ons vragen de verwerking van jouw persoonsgegevens op te schorten (bijvoorbeeld als je wilt controleren of de persoonsgegevens juist zijn of je het doel voor verwerking wilt controleren).
  • Het recht onder bepaalde omstandigheden bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens. Dit recht kan van toepassing zijn als de verwerking van jouw persoonsgegevens gebaseerd is op de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Tommies.

Indien je één of meerdere van bovengenoemde rechten wenst uit te oefenen, neem dan contact met ons op door middel van info@tommies.nl. Verder heb je ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als je niet tevreden bent met hoe Tommies jouw persoonsgegevens verwerkt en we jouw verzoek niet naar tevredenheid konden afhandelen.

7. Overige informatie ten aanzien van jouw persoonsgegevens

Tommies verwerkt geen persoonsgegevens van jou ten behoeve van geautomatiseerde besluitvorming (inclusief profiling). Er geldt ook geen wettelijke of contractuele verplichting op grond waarvan je jouw persoonsgegevens aan Tommies dient te verstrekken. In sommige gevallen kan het verstrekken van jouw persoonsgegevens wel een voorwaarde zijn om een overeenkomst met jou aan te gaan, aangezien Tommies anders niet tot uitvoering van de overeenkomst met jou kan overgaan. Ook is Tommies gerechtigd om van het aangaan van overeenkomst met jou af te zien dan wel een reeds aangegane overeenkomst met jou te beëindigen of te verminderen indien de desbetreffende persoonsgegevens noodzakelijk zijn voor administratieve doeleinden van Tommies en/of voor het voldoen aan wettelijke vereisten.

8. Wijzigingen

Wij hebben het recht om dit Privacybeleid naar eigen inzicht van tijd tot tijd te wijzigen. Daarbij streven wij ernaar je per e-mail op de hoogte te stellen van eventuele beleidswijzigingen die wezenlijk van invloed zijn op de manier waarop wij jouw informatie gebruiken. Tommies raadt je echter aan om op verantwoorde wijze met jouw privacy om te gaan en derhalve regelmatig zelf te kijken of ons Privacybeleid is gewijzigd. Zoals elders in dit Privacybeleid is aangegeven mag je op ieder moment, dus ook na een wijziging, jouw voorkeuren en toestemming aanpassen.

9. Vragen

Als je meer informatie wenst, wilt weten welke gegevens wij over je hebben vastgelegd, of als je jouw gegevens of toestemming wilt aanpassen, kun je altijd schriftelijk contact met ons opnemen via:

Tommies
Middel Broekweg 130
2675 KJ Honselersdijk
Onze medewerkers staan je ook graag te woord via telefoonnummer: 0174 61 25 20

Vragen of opmerkingen? Wij staan voor je klaar

info@tommies.nl
0174 61 25 20
tommiessnackgroenten

De Tommies nieuwsbrief, boordevol gezonde tips & informatie

Deel de vrolijke kant van gezondheid.

Volg
ons