Actievoorwaarden

ACTIEVOORWAARDEN KERSTACTIE

1. ALGEMEEN

1.1 Toepasselijkheid

1.1.1 Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op het promotionele kansspel van Tommies, welke bekend staat onder de naam Kerstactie (hierna verder te noemen “Actie”).
1.1.2 Deze actievoorwaarden staan vermeld op www.tommies.nl/kerstactie. De actie vindt plaats op facebook.com/Tommies (hierna verder te noemen “Actiesite”).
1.1.3 Op de Actie is de Gedragscode Promotionele Kansspelen van toepassing. Tommies handelt in overeenstemming met deze gedragscode.
1.1.4 De Actie wordt georganiseerd door Greenco, gevestigd aan de Middel Broekweg 130, te Honselersdijk.
1.1.5 Door deelname aan de Actie verklaart de deelnemer akkoord te gaan met deze actievoorwaarden.

2. DE ACTIE

2.1 Specificatie Actie

2.1.1 De Actie wordt gepubliceerd en toegankelijk gemaakt voor de deelnemers op de Actiesite.
2.1.2 De Actie loopt van 4 december 2017 tot en met 31 december 2017, waarna deelname niet meer mogelijk is.
2.1.3 Deelnemers aan de Actie maken kans op de in artikel 2.1.4 bedoelde prijs.
2.1.4 De prijswinnaar wint een 8-daagse reis naar Lapland, inclusief retourvlucht vanaf Amsterdam met Transavia, verblijf op basis van minimaal halfpension en een aantal typisch Lapse safari’s en activiteiten, ter waarde van € 2.500,-. De reis wordt georganiseerd en uitgevoerd door Voigt Travel en vindt plaats in februari of maart 2018, afhankelijk van de beschikbaarheid.

2.1.5 De prijs is exclusief: eventuele reis- en/of annuleringsverzekering, reserveringskosten, bijdrage aan het Calamiteitenfonds en eventuele extra bijgeboekte personen, excursies of maaltijden.
De prijs wordt in overleg met de prijswinnaar ter beschikking gesteld. Nadat de prijswinnaar op de hoogte is gesteld van de uitslag, zal Voigt Travel contact opnemen met de prijswinnaar om de boeking voor de reis verder af te stemmen en in orde te maken. De prijs is niet inwisselbaar voor contant geld of voor andere prijzen. Voigt Travel behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om in plaats van de aangeboden prijs een andere, gelijkwaardige of gelijksoortige prijs toe te kennen. Als de prijs om welke reden dan ook niet kan worden uitgekeerd, dan blijft deze eigendom van Voigt Travel.
2.1.6 Greenco neemt de verschuldigde kansspelbelasting voor haar rekening. De gewonnen prijs is niet inwisselbaar voor geld.

2.2 Deelname

2.2.1 Iedere natuurlijke persoon kan deelnemen aan deze Actie, mits deze woonachtig is in Nederland, en met inachtneming van deze Actievoorwaarden.
2.2.2 Er is slechts 1 (één) inzending per persoon mogelijk
2.2.3 Deelname door minderjarigen die de leeftijd van 16 jaar nog niet hebben bereikt is niet toegestaan.
2.2.4 Deelname geschiedt door het uploaden van een foto in de Facebooktab op facebook.nl/Tommies. Onder alle inzendingen wordt de prijs als genoemd in artikel 2.1.3 verloot.
2.2.5 Van deelname aan de Actie zijn uitgesloten:
a) medewerkers van Greenco;
a) andere personen die direct en/of indirect bij de organisatie/realisatie van deze Actie betrokken zijn.
2.2.6 Aan deelname aan de Actie zijn, naast de gebruikelijke kosten voor de toegang tot en het gebruik van het Internet, geen extra communicatiekosten verschuldigd.
2.2.7 Deelname aan deze Actie kan uitsluitend via Internet.
2.2.8 Door deelname aan de Actie geeft deelnemer Greenco tevens het recht om zijn naam voor promotionele doeleinden van Greenco te gebruiken.

2.3 Vaststelling van de winnaar

2.3.1 De bepaling van de winnaars zal plaatsvinden door middel van loting. Er zal één (1) loting binnen 1 werkdag na het einde van de Actieperiode plaatsvinden.
2.3.2 Er wordt via Facebook contact opgenomen met de winnaar. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. Indien er een geschil ontstaat tussen een deelnemer en Greenco, is het oordeel van laatstgenoemde bindend. De winnaar(s) kunnen tevens bekend gemaakt worden op de site en eventuele andere uitingen.
2.3.3 Indien men binnen twee weken geen contact heeft kunnen krijgen met de winnaar, zal de prijs voor diegene vervallen.
2.3.4 Overige deelnemers ontvangen geen bericht en over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.
2.3.5 De prijs is persoonsgebonden, niet overdraagbaar en niet inwisselbaar voor geld of voor prijzen met een gelijke of vergelijkbare waarde. Bij weigering of andere reden van niet aanvaarden van een prijs vervalt deze aan Greenco.

3. AANSPRAKELIJKHEID

3.1 Aansprakelijkheid Greenco

3.1.1 Deelname geschiedt voor eigen risico van de deelnemer. Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de juiste invoer en de verzending van gegevens. Greenco garandeert onder andere niet dat de telefoonlijnen, het Internet en/of andere netwerken optimaal gebruik en toegang bieden en/of dat zijn Actiesite zonder fouten werkt en alle inschrijvingen juist en volledig worden ontvangen.
3.1.2 Greenco is niet aansprakelijk voor enige schade welke voortvloeit uit deze Actie of uit de door hem te verstrekken prijs. Greenco geeft geen enkele garantie op de door hem te verstrekken prijzen. Wijzigingen, type- en/of zetfouten zijn voorbehouden.
3.2 Aansprakelijkheid derden
3.2.1 Hetgeen artikel 3.1.2 bepaalt, geldt onverminderd voor derde toeleveranciers van Greenco c.q. de toeleveranciers en/of fabrikanten van het betreffende product/ de prijs.

4. SLOTBEPALINGEN

4.1 Voorbehoud

4.1.1 Greenco behoudt zich te allen tijde het recht voor, zonder voorafgaande of nadere kennisgave:
a) deelnemers uit te sluiten van deelname aan de Actie indien het van mening is dat dezen misbruik maken van de Actie, niet conform deze Actievoorwaarden handelen, frauduleus handelen en/of de Actie onrechtmatig trachten te beïnvloeden;
b) wijzigingen en verbeteringen op de Actiesite aan te brengen of de toegang tot de Actiesite te beperken en/of te beëindigen;
c) deze Actievoorwaarden, overige voorwaarden en de prijs te wijzigen of de Actie voortijdig te beëindigen; voor zover het dat naar eigen goeddunken noodzakelijk acht.

4.2 Vragen en klachten

4.2.1 Vragen en klachten met betrekking tot deze Actie kunnen worden verzonden naar communicatie@greenco.nl

4.3 Toepasselijk recht en forumkeuze

4.3.1 Op deze Actie en de Actievoorwaarden is het Nederlandse recht van toepassing. Geschillen zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Den Haag.

4.4 Persoonsgegevens

4.4.1 De gegevens die Greenco in het kader van deze Actie verzamelt en verwerkt, worden enkel gebruikt voor deze Actie en zullen direct na afloop van de Actie worden vernietigd, behoudens die van de deelnemers welke hebben aangegeven dat zij nader geïnformeerd mogen worden over verdere acties. Greenco heeft tevens het recht om zijn naam en foto voor promotionele doeleinden van Greenco te gebruiken, zowel voor online als offline gebruik. Greenco zal deze gegevens van de deelnemers verwerken conform de Wet bescherming persoonsgegevens. Relatie tot 2.2.7
4.4.2 Door deelname aan de actie verleent de deelnemer aan Greenco de toestemming om hem informatie omtrent deze actie en andere informatie over de diensten en producten van Greenco te doen toekomen. Deelnemer heeft het recht deze toestemming in te trekken door middel van een schriftelijke kennisgeving per e-mail naar communicatie@greenco.nl
4.4.3 Deelnemers zullen hun overige gewenste medewerking bij eventuele promotionele activiteiten van Greenco verlenen voor zover dit in redelijkheid van hen verlangd mag worden
4.4.4 Deze actie is op geen enkele manier gesponsord, goedgekeurd, beheerd of geassocieerd met Facebook

Vragen of opmerkingen? Wij staan voor je klaar

info@tommies.nl
0174 61 25 20
tommiessnackgroenten

De Tommies nieuwsbrief, boordevol gezonde tips & informatie

Deel de vrolijke kant van gezondheid.

Volg
ons